Profil spoločnosti

Jedným z významných oddelení VBratislava oldýskumného ústavu inžinierskych stavieb, ktorý mal v bývalom Československu celoštátnu pôsobnosť v oblasti výskumu inžinierskych stavieb, bolo i oddelenie Pozemných komunikácií. Začiatkom roku 1991 pracovníci tohto oddelenia zakladajú vlastnú súkromnú spoločnosť pod názvom VUIS – CESTY, spol. s r. o., ktorá plynulo nadväzuje na dlhoročnú činnosť výskumného ústavu v oblasti cestných stavieb a dopravných plôch. 

Činnosť spoločnosti je od začiatku orientovaná na výskum, skúšobníctvo a diagnostiku. Realizáciu stavieb ani projekciu spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť je nezávislá a poskytuje svoje služby všetkým záujemcom na základe princípu nestrannosti.
Predmetom činnosti spoločnosti v oblasti stavebníctva je: 
 • výskum, vývoj, skúšobníctvo a diagnostika v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • riešenie normalizačných úloh v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • skúšanie stavebných materiálov a meranie konštrukcií vozoviek
 • stavebný dozor, odborné vedenie stavby a kontrolná činnosť v dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • činnosti súvisiace s preukazovaním parametrov stavebných výrobkov

V praxi to znamená, že spoločnosť rieši výskumné projekty v danej oblasti, overuje nové technológie a materiály s následným zapracovaním získaných poznatkov do nových technických predpisov, STN, poprípade do ich zmien.
V úzkej spolupráci s dodávateľmi stavieb spracováva pre nich počiatočné skúšky typu pre cestné stavebné materiály, technologické predpisy a pripravuje overenie nových materiálov a technológií na pokusných úsekoch. Ako nezávislé laboratórium vykonáva kontrolnú činnosť. 
Na základe autorizácie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva činnosti v preukazovaní parametrov ako certifikačný a inšpekčný orgán i ako skúšobné laboratórium. Činnosti v preukazovaní parametrov vykonáva spoločnosť v zmysle prílohy k autorizácii pre tieto stavebné materiály:

 • Kamenivo do betónových, asfaltových a maltových zmesí
 • Asfalty a výrobky z nich pre cestné účely (napr. asfaltové zmesi),
 • Hydraulicky stmelené zmesi
 • Nestmelené zmesi na vrstvy vozoviek.

Pracovný kolektív je zložený z odborníkov v cestnom staviteľstve s mnohými odbornými aktivitami:

 • Autorizácia SKSI a členstvo v jej skúšobných senátoch
 • Členstvo vo vedeckej rade ŽU v Žiline
 • Členstvo v TK SÚTN
 • Členovia štátnych skúšobných komisií záverečných skúšok na VŠ
 • Tajomník Slovenskej asociácie asfaltových vozoviek
 • Člen technickej komisie SNAS
 • Odborní hodnotitelia agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy

Spoločnosť je členom viacerých profesných organizácií:


 Hore

  

Novinky

Konferencia WCPAM 2017 21.04.2017

WCPAM 2017

(World Conference on Pavement and Asset Management)

12 až 16 jún 2017; Baveno, Taliansko

http://www.wcpam2017.com/

Konferencia SAAV 2017 17.01.2017 Aktualizácia EN 13108 20.10.2016

9.3.2017 Stretnutie pracovnej skupiny
k EN 13108

 

 MOŽNOSŤ STIAHNUŤ SI PREZENTÁCIE

 

Viete čo Vás čaká?

Pozrite si rozborové úlohy riešiace túto tematiku:

RU 13108_20_21

RU 13108_1_2_5_7_8

 

Mechanizmy 18.01.2017
Copyright © 2010-2017  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.