Profil spoločnosti

Jedným z významných oddelení Výskumného ústavu inžinierskych stavieb, ktorý mal v bývalom Československu celoštátnu pôsobnosť v oblasti výskumu inžinierskych stavieb, bolo i oddelenie Pozemných komunikácií. Začiatkom roku 1991 pracovníci tohto oddelenia zakladajú vlastnú súkromnú spoločnosť pod názvom VUIS - CESTY, spol. s r. o., ktorá plynulo nadväzuje na dlhoročnú činnosť výskumného ústavu v oblasti cestných stavieb a dopravných plôch. 

V júli 2017 preberá spoločnosť nový investor, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti diagnostiky vozoviek a skúšania cestných stavebných materiálov. Tým získava spoločnosť VUIS - CESTY, spol. s r. o., významnú podporu a možnosť využívať potenciál špičkovej techniky nového vlastníka.

Činnosť spoločnosti je od začiatku orientovaná na výskum, skúšobníctvo a diagnostiku. Realizáciu stavieb ani projekciu spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť je nezávislá a poskytuje svoje služby všetkým záujemcom na základe princípu nestrannosti.

Predmetom činnosti spoločnosti v oblasti stavebníctva je: 

 • výskum, vývoj, skúšobníctvo a diagnostika v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • riešenie normalizačných úloh v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • skúšanie stavebných materiálov a meranie konštrukcií vozoviek
 • stavebný dozor, odborné vedenie stavby a kontrolná činnosť v dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • činnosti súvisiace s preukazovaním parametrov stavebných výrobkov

V praxi to znamená, že spoločnosť na základe osvedčenia o spôsobilosti vydaného MŠ SR rieši výskumné projekty v danej oblasti, overuje nové technológie a materiály s následným zapracovaním získaných poznatkov do nových rezortných predpisov vydávaných MDV SR (TP, TKP, KL) poprípade do noriem.
V úzkej spolupráci s dodávateľmi stavieb spracováva pre nich počiatočné skúšky typu pre cestné stavebné materiály a zmesi, technologické predpisy a pripravuje overenie nových materiálov a technológií na pokusných úsekoch. Ako nezávislé laboratórium vykonáva kontrolnú činnosť. 
Na základe autorizácie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva činnosti v preukazovaní parametrov ako certifikačný a inšpekčný orgán i ako skúšobné laboratórium. Činnosti v preukazovaní parametrov vykonáva spoločnosť v zmysle prílohy k autorizácii pre tieto stavebné materiály:

 • Kamenivo do betónových, asfaltových a maltových zmesí
 • Asfalty a výrobky z nich pre cestné účely (napr. asfaltové zmesi),
 • Hydraulicky stmelené zmesi
 • Nestmelené zmesi na vrstvy vozoviek.

Pracovný kolektív je zložený z odborníkov v cestnom staviteľstve s mnohými odbornými aktivitami:

 • Autorizácia SKSI a členstvo v jej skúšobných senátoch
 • Členstvo vo vedeckej rade ŽU v Žiline
 • Členstvo v TK SÚTN
 • Členovia štátnych skúšobných komisií záverečných skúšok na VŠ
 • Tajomník Slovenskej asociácie asfaltových vozoviek
 • Člen technickej komisie SNAS
 • Odborní hodnotitelia projektov APVV a projektov agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy

Spoločnosť je členom viacerých profesných organizácií:


 Hore

  

Novinky

PRIHLÁSTE SA! 03.09.2017

25 ROČNÍK

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

 

Pozvánka

Záväzná prihláška

Projekt APVV-0554-12 02.08.2017

Ukončili sme projekt Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie.

Výsledky boli zapracované do rezortného predpisu MDV SR: TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi.

Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí sa spolupodielali na úspešnom riešení projektu.

Aktualizácia EN 13108 20.10.2016

EN radu 13108

 

 

Viete čo Vás čaká?

Pozrite si rozborové úlohy riešiace túto tematiku:

RU 13108_20_21

RU 13108_1_2_5_7_8

 

Nielen prácou... 02.08.2017

TEAM BUILDING 2017

Fotogaléria

Mechanizmy 18.01.2017
Copyright © 2010-2017  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.