Profil spoločnosti

Jedným z významných oddelení Výskumného ústavu inžinierskych stavieb, ktorý mal v bývalom Československu celoštátnu pôsobnosť v oblasti výskumu inžinierskych stavieb, bolo i oddelenie Pozemných komunikácií. Začiatkom roku 1991 pracovníci tohto oddelenia zakladajú vlastnú súkromnú spoločnosť pod názvom VUIS - CESTY, spol. s r. o., ktorá plynulo nadväzuje na dlhoročnú činnosť výskumného ústavu v oblasti cestných stavieb a dopravných plôch. 

V júli 2017 preberá spoločnosť nový investor, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti diagnostiky vozoviek a skúšania cestných stavebných materiálov. Tým získava spoločnosť VUIS - CESTY, spol. s r. o., významnú podporu a možnosť využívať potenciál špičkovej techniky nového vlastníka.

Činnosť spoločnosti je od začiatku orientovaná na výskum, skúšobníctvo a diagnostiku. Realizáciu stavieb ani projekciu spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť je nezávislá a poskytuje svoje služby všetkým záujemcom na základe princípu nestrannosti.

Predmetom činnosti spoločnosti v oblasti stavebníctva je: 

 • výskum, vývoj, skúšobníctvo a diagnostika v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • riešenie normalizačných úloh v oblasti dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • skúšanie stavebných materiálov a meranie konštrukcií vozoviek
 • stavebný dozor, odborné vedenie stavby a kontrolná činnosť v dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb
 • činnosti súvisiace s preukazovaním parametrov stavebných výrobkov

V praxi to znamená, že spoločnosť na základe osvedčenia o spôsobilosti vydaného MŠ SR rieši výskumné projekty v danej oblasti, overuje nové technológie a materiály s následným zapracovaním získaných poznatkov do nových rezortných predpisov vydávaných MDV SR (TP, TKP, KL) poprípade do noriem.
V úzkej spolupráci s dodávateľmi stavieb spracováva pre nich počiatočné skúšky typu pre cestné stavebné materiály a zmesi, technologické predpisy a pripravuje overenie nových materiálov a technológií na pokusných úsekoch. Ako nezávislé laboratórium vykonáva kontrolnú činnosť. 
Na základe autorizácie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva činnosti v preukazovaní parametrov ako certifikačný a inšpekčný orgán i ako skúšobné laboratórium. Činnosti v preukazovaní parametrov vykonáva spoločnosť v zmysle prílohy k autorizácii pre tieto stavebné materiály:

 • Kamenivo do betónových, asfaltových a maltových zmesí
 • Asfalty a výrobky z nich pre cestné účely (napr. asfaltové zmesi),
 • Hydraulicky stmelené zmesi
 • Nestmelené zmesi na vrstvy vozoviek.

Pracovný kolektív je zložený z odborníkov v cestnom staviteľstve s mnohými odbornými aktivitami:

 • Autorizácia SKSI a členstvo v jej skúšobných senátoch
 • Členstvo vo vedeckej rade ŽU v Žiline
 • Členstvo v TK SÚTN
 • Členovia štátnych skúšobných komisií záverečných skúšok na VŠ
 • Tajomník Slovenskej asociácie asfaltových vozoviek
 • Člen technickej komisie SNAS
 • Odborní hodnotitelia projektov APVV a projektov agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy

Spoločnosť je členom viacerých profesných organizácií:


 Hore

  

Novinky

KONFERENCIA IX. ročník 11.12.2017

Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vozoviek 

 

V mene organizačného výboru, organizačného a odborného garanta 

ĎAKUJEME! 

všetkým, ktorí sa zúčastnili!

 

Pozrite si FOTODOKUMENTÁCIU!

Ďakujem Ing. B. Lipinskej!

Fotogaleria

 

Prezentácia z 3. ročníka FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE:

http://uschovna.zoznam.sk/download?code=1342688706913-ByEYTxURNLhFEPHUDCLd

JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK 03.09.2017

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

sa úspešne skončil.

NA formulácii záverov PRACUJEME! 

 

 

Fotogaléria

Projekt APVV-0554-12 02.08.2017

Ukončili sme projekt Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie.

Výsledky boli zapracované do rezortného predpisu MDV SR: TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi.

Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí sa spolupodielali na úspešnom riešení projektu.

Mechanizmy 18.01.2017

Najnovšie informácie o novinkách z oblasti stavebných strojov a mechanizácie.

MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA

Copyright © 2010-2018  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.