Skúšobníctvo a diagnostika

K dosiahnutiu a udržaniu si odbornosti v oblasti diagnostiky a skúšobníctva je nevyhnutné systematicky inovovať prístrojové vybavenie pracoviska a kontinuálne vzdelávať pracovníkov laboratória. Platným normám vyhovujúce, plne funkčné a pravidelne kalibrované prístroje sú nevyhnutnou podmienkou pre udelenie akreditácie skúšobného laboratória rovnako ako kvalifikovaní a skúsení pracovníci.

Osvedčenie o akreditácii, Rozsah akreditácie.

Spoločnosť VUIS – CESTY, spol. s r. o., je v oblasti dopravných stavieb vysoko hodnoteným pracoviskom, ktoré je uznávané nielen dodávateľmi stavieb, investormi a stavebnými dozormi, ale i štátnymi orgánmi.

Laboratórium VUIS – CESTY, spol. s r. o., je vybavené na vykonávanie základných skúšok týchto materiálov:

 • asfalty a asfaltové emulzie
 • prírodné a umelé kamenivo
 • hutnené asfaltové zmesi, liate asfalty, kalové zákryty
 • hydraulicky stmelené podkladové zmesi
 • nestmelené podkladové zmesi
 • zeminy.

 

V roku 2012 bolo rozšírené laboratórne vybavenie o zariadenie na meranie únavy (STN EN 12697-24) a tuhosti (STN EN 12697-26) asfaltových zmesí štvorbodovou metódou.          Unava pohlad

 

                Unava celny pohlad

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti diagnostiky je laboratórium vybavené na vykonávanie týchto skúšok:

 • statická zaťažovacia skúška
 • skúška dynamickej únosnosti ľahkou
 • dynamickou doskou

   

 • stanovenie objemovej hmotnosti objemomerom
 • odtrhové skúšky hydroizolačných systémov na mostoch
 • vizuálne prehliadky netuhých (asfaltových) vozoviek
 • vizuálne prehliadky tuhých (cementobetónových) vozoviek.

 

Pri diagnostike vozoviek spoločnosť úzko spolupracuje s Cestnou databankou, ktorá disponuje zariadením na meranie únosnosti deflektometer KUAB FWD.

 

 

Novinky

Hydroizolácie_2020 19.06.2020 INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV STAVEBNÝCH VÝROBKOV 05.05.2020 SME STÁLE K DISPOZÍCII 08.04.2020
Súťaž výtlk 12019 13.04.2019

Zapojte sa do našej súťaže o "Najlepší výtlk"

Copyright © 2010-2020  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.