Tvorba noriem a predpisov

Normy

Spoločnosť úzko spolupracuje so Slovenským ústavom technickej normalizácie. Jej pracovníci sú členmi nasledovných technických komisií:
• TK č. 7 Pozemné komunikácie
• TK č. 94 Cestné staviteľstvo.
Účasť v komisiách, výskumná činnosť a prepojenie na stavebné organizácie pôsobiace v oblasti cestného staviteľstva sa uplatňuje pri spracovaní nových národných technických noriem (STN) ako i ich revidovaných znení.

 

Pracovníci spoločnosti sa aktívne zapájajú i do procesu prekladu európskych noriem (EN).

 

Vysoká osobná angažovanosť Dr. h. c. Ing. Zdenka Lovečka, CSc., bola ocenená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktoré mu udelilo Cenu Vladimíra Lista, za normalizáciu za rok 2011 v kategórii najlepší spracovateľ normalizačných úloh.

Spracované normy

Predpisy

Výskumné aktivity zamerané na nové materiály a technológie cestného staviteľstva sa priebežne premietajú do Technických podmienok, Technicko - kvalitatívnych podmienok a Materiálových katalógových listov, ktoré sú riešené na základe objednávok Slovenskej správy ciest.
Tieto predpisy platia pre stavby patriace do sféry pôsobnosti Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Od roku 2004 sú schvaľované a vydávané Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Sú bezplatne k dispozícii na stránke SSC (www.ssc.sk) a využíva ich široká skupina projektantov, investorov, realizátorov, stavebných dozorov a iných odborníkov pôsobiacich v danej oblasti.

Spracované predpisy

 

Úlohy RVT schválené na riešenie v roku 2019 nájdete na stránke:

https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/plany-uloh-rvt.ssc

Naša spoločnosť je riešiteľom týchto úloh:

Technicko-kvalitatívne  podmienky (TKP) 6 - Hutnené asfaltové zmesi - revízia

Technicko-kvalitatívne  podmienky (TKP) 7 - Liaty asfalt - revízia

 

 

 

 

Novinky

Hydroizolácie_2020 19.06.2020 INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV STAVEBNÝCH VÝROBKOV 05.05.2020 SME STÁLE K DISPOZÍCII 08.04.2020
Súťaž výtlk 12019 13.04.2019

Zapojte sa do našej súťaže o "Najlepší výtlk"

Copyright © 2010-2020  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.