Predpisy

Technické podmienky www.ssc.sk

TP 01/2007 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa STN EN 12697-22, zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TP 02/2008 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov v asfaltových vrstvách vozoviek, zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TP 03/2008 Navrhovanie a realizácia dodatočých jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných a miestnych komunikácií  

zodpovedný riešiteľ Ing. Adrián Fonód, PhD., spoluriešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc. 

TP 02/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí,

zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., spoluriešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TP 03/2011 Asfaltový koberec veľmi tenký,

zodpovedný riešiteľ Dr. h. c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

TP 04/2011 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 05/2011 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy I. až VI., zodpovední riešitelia: Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 06/2011 Asfaltový koberec drenážny,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 07/2011 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TP 08/2011 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek,

zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

Technicko - kvalitatívne podmienky  www.ssc.sk 

TKP Časť 0 Všeobecne,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.

TKP Časť 2 Zemné práce,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 5 Podkladové vrstvy,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi,

zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

TKP Časť 6.1 Asfaltový koberec drenážny,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 6.2 Asfaltový koberec veľmi tenký,

zodpovedný riešiteľ Dr. h. c., Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

TKP Časť 7 Liaty asfalt,

zodpovedný riešiteľ Ing. Zdeněk Loveček, CSc.

TKP Časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 12 Piloty razené,

zodpovedný riešitelia Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.,

spoluriešitelia Prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Jana Frankovská, PhD.  

TKP Časť 13 Piloty vŕtané,

zodpovední riešitelia Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.

spoluriešitelia Prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Jana Frankovská, PhD. 

TKP Časť 27 Zlepšovanie zemín,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 36 Kalové zákryty,

zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

TKP Časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.

TKP Časť 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom,

zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc. 

Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP  www.ssc.sk

KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov,
zodpovední riešitelia Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

KLHS 1/2014 Katalógové listy hydraulických spojív,
zodpovední riešitelia Ing. Jozef Kollár, PhD., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí,
zodpovední riešitelia Ing. Zdenék Loveček, CSc., Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

KLVM 1/2010 Katalógové listy vozoviek na mostoch,
zodpovední riešitelia Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Adrián Fonód, PhD.

KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva,
zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD, Dr. h. c. Ing. Zd. Loveček, CSc.

KLAZaE 1/2012 Katalógové listy asfaltových zálievok a emulzií,
zodpovedný riešiteľ Ing. Vladimír Řikovský, CSc.

KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef Kollár, PhD.
odborná spolupráca Ing. Jana Hozzová, Ing. Iveta Najdená

TKP Časť 39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Jozef kollár, PhD.

 TKP Časť 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi,

zodpovední riešitelia Ing. Ľubomír Polakovič, CSc, Ing Jozef Kollár, PhD.


 

 

 

Novinky

INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV STAVEBNÝCH VÝROBKOV 05.05.2020 SME STÁLE K DISPOZÍCII 08.04.2020
Projekt APVV 21.09.2020

Začali sme riešiť nový projekt 

 

 
Copyright © 2010-2021  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.