Tvorba noriem a predpisov

Normy

Spoločnosť úzko spolupracuje so Slovenským ústavom technickej normalizácie. Jej pracovníci sú členmi nasledovných technických komisií:
• TK č. 7 Pozemné komunikácie
• TK č. 94 Cestné staviteľstvo.
Účasť v komisiách, výskumná činnosť a prepojenie na stavebné organizácie pôsobiace v oblasti cestného staviteľstva sa uplatňuje pri spracovaní nových národných technických noriem (STN) ako i ich revidovaných znení.

 

Pracovníci spoločnosti sa aktívne zapájajú i do procesu prekladu európskych noriem (EN).

 

Vysoká osobná angažovanosť Dr. h. c. Ing. Zdenka Lovečka, CSc., bola ocenená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktoré mu udelilo Cenu Vladimíra Lista, za normalizáciu za rok 2011 v kategórii najlepší spracovateľ normalizačných úloh.

Spracované normy

Predpisy

Výskumné aktivity zamerané na nové materiály a technológie cestného staviteľstva sa priebežne premietajú do Technických podmienok, Technicko - kvalitatívnych podmienok a Materiálových katalógových listov, ktoré sú riešené na základe objednávok Slovenskej správy ciest.
Tieto predpisy platia pre stavby patriace do sféry pôsobnosti Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Od roku 2004 sú schvaľované a vydávané Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Sú bezplatne k dispozícii na stránke SSC (www.ssc.sk) a využíva ich široká skupina projektantov, investorov, realizátorov, stavebných dozorov a iných odborníkov pôsobiacich v danej oblasti.

Spracované predpisy

 

Pre rok 2017 boli na základe našich návrhov komisiou SSC schválené tieto návrhy na riešenie úloh RVT:

  • TP 002 Katalóg konštrukcií vozoviek pre osové zaťaženie 115 kN - revízia (TP 04/2002)
  • TP 044 Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca  pre vozovky  s dopravným zaťažením triedy I. až VI. - revízia (TP 05/2011)
  • TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste - revízia (TP 07/2011)
  • TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi - revízia, + revízia prislúchajúcich častí

6.1  Asfaltový koberec drenážny

6.2  Asfaltový koberec veľmi tenký

  • TKP 7 Liaty asfalt - revízia
  • KLAZ Katalóg asfaltových zmesí - revízia
  • RÚ Revízia vybraných európskych noriem na kamenivo a jej dopad na národné technické predpisy (Plán RVT 2016).

 

 

 

Novinky

Súťaž výtlk 12019 13.04.2019

Zapojte sa do našej súťaže o "Najlepší výtlk"

 

 

Konferencia SAAV 2019 09.12.2018 Citácie noriem - členovia SKSI 16.04.2019
Copyright © 2010-2019  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.