Výskumné aktivity

Výskum a vývoj v cestnom staviteľstve patria k hlavným činnostiam spoločnosti. Tým je zabezpečená kontinuita s pôvodným pracoviskom, ktoré bolo súčasťou Výskumného ústavu inžinierskych stavieb.

Prvé projekty riešené spoločnosťou boli zadané Ministerstvom stavebníctva SR. Po zmenách v organizačnom zabezpečení výskumu sa spoločnosť aktívne zapája do výskumu v cestnom staviteľstve tým, že sa pravidelne uchádza o podporu výskumných projektov v rámci činnosti Agentúry pre rozvoj vedy a techniky (APVT), resp. od roku 2005 o projekty z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Podmienka získania časti finančných zdrojov mimo štátny rozpočet zabezpečuje aktuálnosť riešených tém, prepojenie s praxou a rýchlu aplikáciu výsledkov.

Technicko-ekonomické prínosy z riešenia projektov si uvedomujú i stavebné organizácie pôsobiace v oblastiach materiálov a technológií cestného staviteľstva na Slovensku. Výsledkom spolupráce nie je iba finančná spoluúčasť, ale i priebežné overovanie laboratórnych poznatkov, poprípade ich priame uplatnenie pri realizácii stavieb.

Spoločnosť sa zapája do výskumnej činnosti i vo forme spolupráce s vysokými školami a inými výskumnými pracoviskami ako spoluriešitelia nimi riešených projektov. Významný podiel na činnosti spoločnosti tvoria i výskumné aktivity pre súkromných podnikateľov.

Po preverení splnenia stanovených požiadaviek obnovilo Ministerstvo školstva SR v roku 2016 pre spoločnosť

OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI vykonávať výskum a vývoj.

Tým sa vytvorila možnosť uchádzať sa o projekty financované s príspevkom štátneho rozpočtu ďalších šesť rokov.

Medzi významné projekty riešené v posledných rokoch patria: 

 • APVV-0554-12 Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie
  2013 - 2017, Zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
 • APVV-0677-10 Vplyv materiálov asfaltových zmesí na spoľahlivosť vrstiev vozovky
  2011 - 2014, Zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
 • VMSP-P-0052-09 Výskum a výroba asfaltových zmesí s vysokou tuhosťou
  2009 - 2011, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
 • APVV-0254-07 Využitie polymérov z recyklovaných pneumatík v cestnom staviteľstve
  2008 - 2010, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
 • APVT 99 033-404 Inovácia úpravy podložia a stmelených podkladových vrstiev vozovky
  2005-2007, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.
 • VaV S 0065 - PPŠP-2/2003 Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života (riešiteľským pracoviskom bola spoločnosť VVUPS-NOVA, s. r. o., Bratislava a spoločnosť VUIS - CESTY, s. r. o., koordinovala činnosť časti Inžinierske stavby - zodpovedný riešiteľ Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.), 2003 - 2005 VUIS - CESTY, s. r. o.
 • APVT 26-000302 Spôsob rehabilitácie konštrukcií vozoviek ciest, diaľnic a miestnych komunikácií, 2002 - 2005, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
 • APVT 20-000202 Použitie cestných stavebných materiálov zo starých vozoviek na výstavbu ciest, diaľnic a miestnych komunikácií
  2002 - 2005, zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

 Aktuality:

Projekt APVV-0554-12 Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životné prostredie bol ukončený odovzdaním záverečnej správy 30.7.2017.Aplikačnými výstupmi projektu sú:

-     Technické podmienky na prísady a postupy používané pri výrobe NAZ

-       Kvantifikácia funkčných požiadaviek na NAZ

-       Technologické podmienky výroby a spracovania NAZ.

Na základe týchto dokumentov bol spracovaný a MDV SR s platnosťou od 1.1.2017 vydaný rezorný predpis:

TKP 41 Nízkoteplotné asfaltové zmesi.

 

 

Novinky

Hydroizolácie_2020 19.06.2020 INFORMÁCIA PRE VÝROBCOV STAVEBNÝCH VÝROBKOV 05.05.2020 SME STÁLE K DISPOZÍCII 08.04.2020
Súťaž výtlk 12019 13.04.2019

Zapojte sa do našej súťaže o "Najlepší výtlk"

Copyright © 2010-2020  |  VUIS-CESTY spol. s.r.o.